Regler for Agility ........

Introduktion
Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt med en ballast af lydighed og træning, før man begynder at deltage i denne sportsgren.

A. Generelt
Ringen der benyttes, bør være mindst 30 x 40 m. Ved indendørsstævner kan dette ændres. Benyttes der to eller flere ringe, bør der være et lukket hegn eller god afstand mellem ringene (min. 10 m).
Banelængde: 100 m - 200 m.
Ringunderlaget skal være jævnt, skridsikkert og må ikke være til fare for hunde eller førere.
Antal forhindringer: Min. 12 - max. 20 forhindringer, hvoraf mindst 7 skal være højdespring.
Ved afvikling af springklasser bør dommeren have mindst 14 højdespring til sin rådighed.
Officielle konkurrencer afholdes efter DcH's gældende regler for agility og med en DcH godkendt dommer.
Dommer og konkurrenceleder er ansvarlige for korrekt afvikling af konkurrencen.
Dommeren er hovedansvarlig.

B. Deltagerbetingelser
Hunden skal være fyldt 18 måneder, både til officielle og uofficielle stævner.
Hundeføreren skal have en DcH resultat bog for Agility.
Løbske tæver, tæver med hvalpe under 8 uger kan ikke deltage. Det er op til den enkelte lokalforening selv at vurdere, om en synlig drægtig tæve kan deltage.
I disse tilfælde tilbagebetales tilmeldingsgebyret minus et ekspeditionsgebyr.
Såfremt der mødes op med en løbsk tæve, bortvises fører og hund.

C. Måling af hund
Hunde kan først officielt måles når der er mindst 18 måneder.
I tvivlstilfælde har enhver agilitydommer, på forlangende, pligt til at måle en hund. Hundens mål angives ikke i centimeter, men det angives om den er lille, mellem eller stor.
Resultatet af målingen indføres i resultathæftet og underskrives af dommeren. Eventuel ommåling af hunden kan kun foretages af DcH's agilityudvalg.
Er hunden placeret i forkert klasse, flyttes den direkte over i den rigtige klasse. Placeringer til oprykning, der er opnået i den forkerte klasse, rykkes med over i den nye klasse. Udtagelsespoint til DM 
rykkes ikke med.

D. Lokalforeningens ansvar
Lokalforeningens bestyrelse har ansvaret for, at hund og fører stiller op i den/de klasse(r), hvor de hører hjemme. Lokalforeningen har ansvaret for, at hunde, der sendes til konkurrence, ikke er til fare 
for de personer og hunde, der er til stede.

Flere førere - samme hund
Flere førere kan godt gå til prøver/konkurrencer med den samme hund, blot skal følgende regler overholdes.

 1. Alle førere skal være tilmeldt landsforeningen med hver sit medlemsnummer.
 2. Resultat bogen følger hunden.
  Hvis en anden hundefører end ejeren løber med hunden i åben klasse, skrives vedkommendes resultater på en ny linie, samt navn/medlemsnr. i rubrikken, som er beregnet til dommernavnet.
  Resultater til udtagelse til DM m.m. beregnes for hver fører for sig. Resultater fra begge førere må ikke sammenlægges med henblik på udtagelse.
 3. Oprykning beregnes ud fra hundens resultater, det vil sige, at oprykning kan opnås med flere førere.

Lokalforeningen er ansvarlig for, at hunden starter i den rigtige klasse.

 1. En hund kan kun deltage i samme konkurrence med én fører.
 2. En konkurrence er en klasse.
 3. Én hundefører kan deltage med flere hunde (uanset størrelse) til DM.
 4. Én hund kan kun deltage med én hundefører i samme DM.

E. Klasser
I DcH konkurreres i følgende officielle klasser:

 • AGILITY: Klasse 1, 2, 3, vinder klassen og åben klasse.
 • SPRING: Klasse 1, 2, 3, vinder klassen og åben klasse.

Desuden kan der konkurreres i forskellige uofficielle for sjov klasser, f.eks.: Knockout, pointklasse, stafet, parklasse, m.m.

I alle officielle klasser inddeles hundene i 3 størrelsesgrupper, der ikke kan konkurrere mod hinanden.
 • Lille: Hunde med en skulderhøjde op til og med 34,99 cm.
 • Mellem: Hunde med en skulderhøjde mellem 35,00 og 42,99 cm.
 • Stor: Hunde med en skulderhøjde på 43,00 cm og derover.

Agilityklasser (AG) indeholder forhindringer med kontaktfelter og kan indeholde forhindringen Bord.
Springklasser (SP) indeholder ikke forhindringer med kontaktfelter eller forhindringen Bord.
Resultater opnået i AG-klasser har ingen indflydelse på resultater opnået i SP-klasser og omvendt.
Kun placeringer opnået ved kredskonkurrencer, eller åbnekonkurrencer i andre kredse, tæller med til oprykning.
På en stævnedag kan en hund kun deltage én gang i den klasse, den er kvalificeret til.

Klasse 1
Let bane, springhøjde for de 3 størrelser: 25- 30 / 35-40 / 55-60 cm.
Max 3 kontaktforhindringer.
Er kun åben for hunde, der ikke er berettiget til deltagelse i en højere klasse.
For oprykning kræves tre fejlfri placeringer under mindst to forskellige dommere.

Klasse 2
Springhøjde for de 3 størrelser: 30-35 / 40-45 / 60-65 cm.
Er kun åben for hunde, der har opnået de placeringer, der fratager dem retten til deltagelse i klasse 1 og som ikke er berettiget en højere klasse.
For oprykning til klasse 3 kræves tre fejlfrie placeringer blandt de tre bedste, under mindst 2 forskellige dommere.

Klasse 3
Springhøjde for de 3 størrelser: 35 / 45 / 65 cm.
Er kun åben for hunde, der har opnået de placeringer, der fratager dem retten til deltagelse i klasse 2 og som ikke er berettiget til deltagelse i vinder-klasse. For oprykning til vinder klassen 
kræves der, at man skal have vundet klasse 3, 3 gange med fejlfrie gennemløb, under mindst 2 forskellige dommere.

Vinder klasse
Springhøjde for de 3 størrelser: 35 / 45 / 65 cm.
Er kun åben for hunde, der har opnået placeringer, der fratager dem retten til at deltage i klasse 3. Vinder klassen er højeste konkurrenceklasse.

Oprykning til efterfølgende klasse skal ske så snart de nødvendige placeringer er opnået.
Det er muligt at løbe i den efterfølgende klasse samme dag som oprykningen er opnået, hvis hundeføreren ønsker dette, dog mod betaling af startgebyr i klassen.
Dette gælder dog ikke oprykning fra klasse 3 til Vinderklassen, idet disse benytter samme bane.

Åben klasse
Springhøjde for de 3 størrelser: 30-35 / 40-45 / 60-65 cm.
Er åben for alle. Resultater opnået i åben klasse tæller ikke med til oprykning i de øvrige klasser. Men danner baggrund for udtagelse til DcH's Danmarksmesterskab.

Udtagelsespoint til DM
I agility udtages alle hunde (lille, mellem og stor) der har gennemført 3 fejlfrie gennemløb i agility åben klasse og 3 fejlfrie gennemløb i spring åben klasse. Mindst 1 af de fejlfrie gennemløb 
i både agility åben og spring åben skal være opnået til en landsdækkende konkurrence.

Resultater
Ved udregning af placeringer tages følgende i betragtning:
Totale fejlpoint = banefejl + tidsfejl.
I tilfælde af lige mange fejlpoint, vinder den hund der har færrest banefejl.

Eksempel: SBT: 60 sekunder:

Kat.nr. Banefejl H.tid Tidsfejl

Fejl ialt

Placering

7 5,00 58,71 0,00 5,00 3.
12 0,00 65,00 5,00 5,00 1.
18 5,00 57,25 0,00 5,00 2.
4 0,00 68,32 8,32 8,32 4.
15 10,00 59,17 0,00 10,00 6.
2 5,00 65,00 5,00 10,00 5.
F. Forhindringer
Forhindringer og numre skal være stabile, uden skarpe kanter og må ikke kunne skade hund eller fører. Evt. skarpe kanter på forhindringerne skal skærmes af.

Alle former for spring skal have let nedrivelige overliggere, der skal være nedrivelige til begge sider.
(Målene er angivet efter størrelse: Lille / Mellem / Stor, og er min. - max. Højder).

1. Højdespring
Højde: 25 cm - 35 cm / 35 cm - 45 cm / 55 cm - 65 cm.

Højdespringet kan være med plader - hegn - koste, men skal have en let nedrivelig overligger, der skal være nedrivelig til begge sider.

Overliggere bør være af træ. (Jern/stål er ikke tilladt).
Anvendes plasticrør, skal disse være af en god splintfri kvalitet.

Længde på overliggere min/max 120/180 cm, diameter ca. 30 - 40 nm.

Springstøtterne skal være væsentligt højere end øverste overligger, min. 100 cm.

Er springstøtterne forsynet med "vinger", skal disse være af faldende højde, højst mod overliggeren.

Dobbeltspring består af 2 enkeltspring / højdespring med overliggere.
Dobbeltspring, der skal forceres i et spring, må max. have en:

Springlængde på:

 • Lille: 30 cm.
 • Mellem: 40 cm.
 • Stor: 55 cm.

Af sikkerhedsgrunde skal der være højdeforskel på de to spring.
Overliggerne skal være placeret i opadstigende rækkefølge med en højdeforskel på 15 - 25 cm. Den højeste overligger skal placeres bagest.

Mur / Viadukt
Højde: 

 • Lille: 25 cm - 35 cm.
 • Mellem: 35 cm - 45 cm.
 • Stor: 55 cm - 65 cm.

Minimum bredde: 1,20 m.
Tykkelse ca. 20 cm.
Muren kan have tunnel-formede åbninger, og skal have nedrivelige dele på toppen.
Disse dele skal være halvmåne-formede og være delt op i sektioner på ca. 30 cm længde.

Et højdespring kan have mange forskellige udformninger, men må ikke indebære hjemmebanefordele eller have en udformning, der vanskeliggør bedømmelse.

Kombinationsspring må kun bestå af højdespring:
To eller tre højdespring med en indbyrdes afstand på min. 4,50 og max. 7 m.
Springene bør have samme højde.
Kombinationsspring må kun forekomme én gang under et banegennemløb.

2. Længdespring
Består af 2 dele for små hunde, 3 - 4 dele for mellem hunde, og 4 - 5 dele for store hunde.

Længdespringet må kun passeres fra een side med stigende højde 15-28 cm.
I Klasser hvor ikke alle dele benyttes, er der ALTID de laveste dele der skal benyttes.

Bredde af delene: min. 120 cm.
Dybde af hver del ca. 15 cm svagt skrånende.
Springlængde: 40 - 50 cm / 70 - 90 cm / 120 - 150 cm.

Markører, ca. 120 cm høje, placeres i hvert hjørne af forhindringen. Markørerne må ikke være fastgjort til forhindringen.

3. Dækket
Hullets diameter skal være min. 46 cm, max. 60 cm. (Gælder fra 1. januar 2004)
Dækkets "fødder" (de vandrette dele der hviler på jorden) skal være fra 80 til 100 cm (FCI 1 meter) lange - på hver side af dækket.
Af sikkerhedsgrunde skal den inderste del af dækket være udfyldt eller sammenspændt. Dækkets centrum over underlaget : 55 cm for både små og mellem / 80 cm for store hunde.
Faste forbindelser mellem dæk og ramme er ikke tilladt. Hunden skal have mulighed for at løbe mellem dæk og ramme.
Forbindelserne mellem dæk og ramme samt evt. skarpe kanter på selve rammen SKAL være skærmet af, f.eks. med rørisoleringsskåle, for at beskytte hunden.

4. Bordet
Højde: Små og Mellem 35 cm / Store 60 cm.
Bordpladen: Min. 90 cm x 90 cm, max. 120 cm x 120 cm, med skridsikker overflade.
Et elektronisk tidsanlæg (lydsignal efter 5 sekunder) kan indbygges i bordets overflade, undtaget i en 10 cm bred kant hele vejen rundt på bordfladen.

5. Den åbne tunnel (røret)
Indre diameter 60 cm.
Længde 300 cm - 600 cm.
Det anvendte materiale skal være fleksibelt, og må ikke kunne skabe statisk elektricitet.
Tunnelen skal kunne fastgøres til underlaget.

6. Stoftunnellen (posen)
Skridsikker indgang:

Dybde: 90 cm lavet i stift materiale.
Højde: 60 cm.
bredde: 60 cm - 65 cm.

Længde på "posen":

250 cm ( stofdelen).
Diameter: 60 cm - 65 cm.

Det anvendte materiale skal være let og må ikke kunne skabe statisk elektricitet.
Posens indgang ug udgang skal kunne fastgøres til underlaget. Inden forhindringen passeres skal posen være udrettet.
Afstand mellem fastgøringspunkterne ved udgang: max. 50 cm.
Pose indgangen SKAL være skærmet af med f.eks. rørisoleringsskåle, for at beskytte hunden.

7. Slalom
Antal pinde: 8, 10 eller 12.
Tykkelse 30 - 50 mm. (Anvendes plasticrør, skal disse være af en god splintfri kvalitet)
Højde: 100 - 120 cm.
Afstand mellem pindene: 60 cm. (Indvendigt mål)

Forhindringen skal kunne fastgøres på centerskinnen med en U-formet pløk af f.eks. tentorstål, eller lignende armeringsstål med rillet overflade. Pløkken skal tilpasses centerskinnen.

8. Store A
Består af to ramper, hver 275 cm lange, sat sammen i en vinkel.
Højeste punkt målt fra underlaget :

Lille og Mellem: højde: 170 cm.
Stor: (alle klasser) højde 170 cm (FCI 190 cm)

Bredde 90 cm der kan øges til 115 cm på den nederste del.
Ramperne skal være skridsikre og forsynet med tværlister 5 -10 mm x 20 mm. monteret på fladen, dog ikke inden for en afstand af 10 cm fra hver side af kontaktfeltets afgrænsning (ca. 25 cm mellem listerne). Listerne må ikke have skarpe kanter.
De nederste 106 cm på hver rampe males med en afvigende farve (også på siderne).
A`ets samlinger skal sikres, så de ikke kan skade hundene.

9. Balancebom
Højde min/max 120/135 cm.
Bredde på ramperne 30 cm.
Længde på ramperne min/max 360/420 cm.
Såvel de op-/nedgående ramper som den vandrette rampe skal være skridsikre.
De op-/nedgående ramper skal være forsynet med tværlister som A'et.
De nederste 90 cm på de op-/nedgående ramper males med en afvigende farve (også på siderne).
Balancebommens samlinger skal sikres, så de ikke kan skade hundene.

10. Vippen
Højde målt fra underlaget til overkant af drejepunktet, en sjettedel af rampens længde. Eks.: L. 360 cm = H. 60 cm, til L. 420 cm = H. 70 cm, disse længder er min. / max. mål.
Bredde på rampen 30 cm.
Rampen skal være skridsikker.
90 cm i hver ende af rampen males med en afvigende farve (også på siderne).
Der må ikke være tværlister på vippen.
Vippen skal være aktiveret, således at den er i jorden, indenfor 3 - 4 sekunder når ét kilogram placeres på overgangen til feltet.
På den yderste del af vippens underside (nedslagsstedet) SKAL være monteret et stødabsorberende underlag, f.eks. et stykke af en rørisoleringsskål, for at beskytte hunden.

11. Start og Mål
Der skal være tilstrækkelig plads til hunden før første og efter sidste forhindring. (Minimum 6 m).
Ved indendørs stævner kan dette fraviges, såfremt forholdene i øvrigt er forsvarlige. Dog minimum 4 m.

I. Bane.
Forhindringernes placering bestemmer sværhedsgrad og fart. Hunden skal gennemløbe banen inden for en på forhånd fastsat tid, og forhindringerne skal passeres i korrekt rækkefølge.
Banens indretning beror alene på dommerens opfindsomhed, men skal skifte retning mindst 2 gange.
I klasserne agility klasse 1 og agility klasse åben må banen maksimalt have 3 kontaktforhindringer.
I agility klasse 2 og agility klasse 3 / Vinder må banen maksimalt have 4 kontaktforhindringer.
Slalom og kombinationsspring må kun bruges 1 gang i hver klasse.
Kontaktforhindringer må ikke være første eller sidste forhindring.
Dæk og længdespring skal altid sættes, så hunden får en lige tilgang til forhindringen.

Forskellen mellem de forskellige klasser er banens længde og sværhedsgrad, samt den gennemløbshastighed, der bestemmer SBT.

Forud for konkurrencens start inspicerer dommeren de forhindringer, der er til rådighed. Forhindringerne skal leve op til den krævede standard.
En velbygget bane tillader hunden at gennemløbe let og ubesværet.
Formålet er at opnå den korrekte balance mellem kontrollen over hunden, undgåelse af fejl på forhindringerne og tiden, hvormed banen gennemløbes.
Det er dommerens ansvar, med størst mulig hensyn til hundens sikkerhed, at udforme banen, inden for givne regler, herunder højden på springene, antal forhindringer og disses placering.
Dommeren udmåler banens længde fra start til mål ved at vælge hundens formodede rute gennem banen.

Forhindringerne skal være tydeligt nummererede fra den side, de skal forceres.

Afstanden mellem to på hinanden følgende forhindringer varierer fra 5 m - ca. 7 m.
Dette kan reduceres, hvis den efterfølgende forhindring er placeret i en vinkel på 90 ° eller mere i forhold til den foregående, dog min. 3,50 m.

Afstanden mellem start/mål markørerne og første/sidste spring må max. være 100 cm.
Indbyrdes afstand mellem start/mål markørerne skal være 50 cm længere end længden på overliggeren på første/sidste spring.

J. Tidtagning
Under hensyntagen til klassens og banens sværhedsgrad udregner dommeren en standardbanetid (SBT) på følgende måde.

Banens længde i meter

 = SBT

Standardtiden i m./sek.

Dommeren kan ændre SBT, selvom klassen er startet. Deltagerne skal i så fald orienteres.
Hunden skal gennemløbe banen inden for SBT.
Det antal sekunder med to decimaler, hvormed hunden overskrider SBT, regnes som fejl.
Fra det øjeblik ekvipagen kommer ind til start og til starten er gået, er de under tidtagerens kommando.
Først efter tegn fra tidtager eller dommer må ekvipagen starte. Tidtagningen begynder, når hunden passerer startlinien - også selv om fører ikke er klar.
Tidtagningen stoppes, når hunden passerer mållinien, MELLEM de to tidtagningspinde, eller når max. tiden er gået (max. tiden opgives af dommeren).

K. Bestemmelser for fører og hund
Før konkurrencen starter, bør dommeren orientere førerne om konkurrencen, standardbanetid, banens maksimum-tid, den måde hvorpå gennemløbet vil blive bedømt, samt minde dem om reglerne.
Føreren må anvende stemme og krop i ubegrænset omfang; men berøring af hund eller forhindringer er ikke tilladt.
Træning på banen er ikke tilladt, men føreren må uden hund foretage banegennemgang, inden klassen starter (opvarmning af hunden på forhindringer uden for banen er tilladt).

L. Bedømmelse
Formålet er at lede hunden gennem alle banens forhindringer i den fastsatte rækkefølge, uden fejl og inden for den fastsatte SBT.
SBT er kun et sammenligningsgrundlag, og i intet tilfælde må hastigheden betragtes som hovedkriteriet.

I tilfælde af samme antal total fejl vil afgørelsen falde ud til fordel for den hund, der har færrest banefejl. Kun i tilfælde af samme antal banefejl vil den bedste tid være afgørende for placeringen. 
Er der to hunde med samme antal banefejl og tid, kan dommeren lade hundene løbe et ekstra gennemløb for at afgøre placeringen, eller give dem samme placering. Får hundene samme placering, 
udgår efterfølgende placering.
Fejlpoint findes ved sammenlægning af banefejl og tidsfejl.

Tidsfejl
Der gives fejlpoint for hvert sekund (2 decimaler) SBT overskrides.

Øvrige Fejl
Passerer føreren mellem start-markørerne, vil han blive idømt 5,00 fejlpoint og stopuret vil blive startet.

Passerer føreren mellem mål-markørerne, vil han blive idømt 5,00 fejlpoint.

Berøringsfejl
Fører berører bevidst en forhindring (5 fejlpoint hver gang).
Fører berører eller berøres af hund, og opnår derved en fordel. (5 fejlpoint hver gang).

Nedrivningsfejl
Nedrivning af forhindringer eller dele deraf foretaget af hund eller fører.
Der dømmes fejl hver gang en hvilken som helst del af en hvilken som helst forhindring rives ned, indtil hunden har passeret næste forhindring.
(Gælder ikke hvis hunden vælter slalom pinde eller markører ved længdespring).

Kombinations-spring
Hvert højdespring, der indgår i kombinationen, dømmes individuelt. I tilfælde af vægring skal hele kombinationen tages om.

Kontaktfejl
Hvis hunden ikke berører hvert kontaktfelt med en pote.

Længdespring
Hunden springer, men vælter en sektion eller sætter een eller to poter mellem sektionerne eller sætter af fra en af sektionerne.

Bordet
Hunden skal opholde sig på bordet i 5 sammenhængende sekunder:
Hvilken position hunden indtager er uden betydning, også selv om den skifter position under tællingen. Hunden skal blot være på bordet i 5 sekunder.

Springer hunden ned fra bordet før tællingen er færdig, straffes det med 5 fejlpoint, og hunden skal tilbage på bordet, hvorefter nedtællingen starter forfra.
Hvis hunden glider eller falder ned fra bordet, bliver det straffet med 5 fejlpoint.
Hunden skal herefter tilbage på bordet, (fra en hvilken som helst side), og nedtællingen starter forfra.

Hunden kan springe op på bordet fra tre sider, enten fra forkant eller fra venstre/højre side set fra løbsretningen. Hvis hunden passerer bordets bagside eller løber under bordet, er det en 
vægring. Hunden kan derefter springe op på bordet fra en hvilken som helst side uden at blive diskvalificeret for at tage forhindringen fra den forkerte side.

Slalom
Hunden kan kun dømmes én fejl i forløbet, men alle fejl skal rettes, enten hvor fejlen blev begået eller ved at starte forfra på forhindringen.

Vippe
Hvis hunden forlader vippen, før denne har berørt jorden, dømmes fejl.

Vægringer
Hver vægring giver 5,00 fejlpoint. Efter en vægring skal forhindringen tages om.
Tages forhindringen ikke om, diskvalificeres hunden.
Følgende dømmes som vægring:

Hunden standser foran en forhindring.
Hunden standser på banen.
Hunden stoppes af fører umiddelbart før en forhindring.
Hunden løber forbi eller under forhindringen.
Hunden løber ind i en tunnel og kommer ud den vej, den løb ind.
Hunden springer over en forkert del af forhindringen.
Hunden løber forbi, går over eller springer skråt igennem længdespringet.
Hunden springer ikke gennem dækket.
Hunden går forkert ind i slalom.
Hunden forlader A, balancebom eller vippe, før den har berørt nedgangen med alle fire poter.

Diskvalifikation

Hvis fører starter en evt. elektronisk nedtælling på bordet.
Hvis hunden bærer nogen form for halsbånd under gennemløbet.
Hvis føreren bærer noget i hånden eller over skulderen, med mindre det er påbudt (stafet).
Hvis der tabes godbidder eller legetøj på banen.
Hvis en vægring ikke rettes.
Hvis hunden vægrer tre gange.
Hvis hunden stoppes på banen.
Hvis hunden tager en forhindring i forkert retning.
Hvis hunden tager forhindringerne i forkert rækkefølge.
Hvis hunden er ude af kontrol.
Hvis hunden gør sig ren i ringen.
Hvis max. tiden overskrides.
Hvis føreren springer over, eller kryber under en forhindring.
Hvis fører udviser usportslig optræden.
Hvis føreren er unødig hård over for hunden, (kan gælde for resten af dagen).
Hvis hunden starter før, der er givet tilladelse.
Hvis fører eller hund vælter en forhindring, før hunden har forceret denne.
Hvis føreren løber i mål før hunden ved elektronisk tidtagning og derved stopper tidtagningen.

Endvidere gælder følgende:

En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis:

Den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition
Den har fysiske eller psykiske handicaps
Den udviser aggressivitet overfor dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller disses førere m.fl. på eller udenfor banen
Den udviser udpræget nervøsitet
Udførelsen af gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden

En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres hvis:

Føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter reglerne
Føreren udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden
Føreren forstyrrer en konkurrent eller dennes hund, der er under udførelse af et gennemløb
Føreren udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførsel i eller ved ringen
Føreren afstraffer hunden i eller ved ringen (ryk i halsbånd betragtes ikke som straf, mens slag og spark og enhver form for fysisk/psykisk afstraffelse ikke er tilladt)

Såfremt en hund eller dennes fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dages præmieringer. Deltagergebyret tilbagebetales ikke.

Der gives besked til den pågældende lokalforening, kredsformand, samt agilityudvalget.

Force Majeure
I tilfælde af uforudsete hændelser der ikke skyldes føreren, f.eks. væltede forhindringer eller snoet klæde i stoftunnellen, kan dommeren stoppe føreren og tiden.

Alle tilfælde, der ikke er taget forbehold for, afgøres af dommeren, der skal udvise den samme praksis under hele klassen.

Dommerens kendelse kan ikke appelleres.

Tillæg til Agilityprogrammet

Uofficielle agility og springklasse omfatter følgende:

Senior klasse:
Er kun for hunde, der er fyldt 7 år.
Klassen afvikles umiddelbart efter og på samme bane som henholdsvis AG2, SP2, AG åben og SP åben. For små hunde bliver højdespring max 25 cm og længdespring max 40 cm. Mellem hunde 
benytter de almindelige baner for små hunde, dvs. højdespring max 35 cm, længdespring max 50 cm. Store hunde benytter banen for mellem hunde, dvs. højdespring max 45 cm og længdespring 
max 90 cm.
Dækket tages helt ud og erstattes af et højdespring.
SBT hæves med min 5 sekunder.

Hunde tilmeldt et stævne i Senior kan kun deltage i senior klasser ved det pågældende stævne.
En senior er senior hele stævnet.

Seniorklassen er på forsøgsbasis i 2 år, hvorefter det tages op til evaluering, derfor skal resultatlisterne fra Senior klassen sendes til agilityudvalget, sammen med resultatlisterne fra de åbne klasser.

[timestamp.htm]